REGULAMIN

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.jakbrzytwa.pl

 

 

         I. Postanowienia Ogólne:

Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.jakbrzytwa.com, Właścicielem sklepu jest firma Interstek  Kinga Półtorak, z siedzibą w miejscowości Suraż, ul. Piłsudskiego 25, 18-105 Suraż, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Interstek Kinga Półtorak, NIP: 966 176 60 28, REGON: 362762790. Infolinia: 783 400 600 - obsługuje pon. - pt. w godz. 08:00-17:00,  e-mailsklep@jakbrzytwa.pl.

 

1.  Regulamin sporządzony jest w języku polskim i stanowi wzorzec umowny umowy zawieranej na odległość, zgodnie z obowiązującymi

powszechnie przepisami prawa polskiego.

2.  W celu zawarcia Umowy ze Sprzedawcą Kupujący może skorzystać z prawa do negocjacji warunków Umowy lub zawrzeć ze Sprzedawcą Umowę w oparciu o niniejszy Regulamin.

3.  Treść Regulaminu, w przypadku odrębnej decyzji Kupującego stanowi treść zawartej Umowy pomiędzy Stronami. Treść Umowy zostaje stosownie do obwiązujących przepisów utrwalona oraz udostępniona Kupującemu na trwałym nośniku, w celu zagwarantowania Kupującemu możliwości powołania się na niego w razie potrzeby.

4.  Wszystkie produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Informacja ta jest równoznaczna z zobowiązaniem Sprzedawcy do dostarczenia Klientowi produktów bez wad.

5.  Ceny podane na stronie Sklepu wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

6.  Kupujący może składać zamówienia w Sklepie 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu poprzez stronę internetową.

 

 

 

         II. Definicje:

 

REGULAMIN – niniejszy Regulamin wraz z załącznikami, informujący o obowiązkach oraz uprawnieniach dwóch Stron Umowy.

UMOWA ZAWARTA NA ODLEGŁOŚĆ – Umowa zawarta na odległość przez Strony, przy braku jednoczesnej obecności dwóch Stron Umowy. Umowa zawierana jest z wykorzystaniem Kanałów Komunikacji na odległość, dostępnych w Sklepie.

KANAŁY KOMUNIKACJI – określone formy składania zamówień na odległość.

SPRZEDAWCA– Kinga Półtorak, z siedzibą w miejscowości Suraż, ul. Piłsudskiego 25, 18-105 Suraż, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Interstek Kinga Półtorak, NIP: 966 176 60 28, REGON: 362762790. Kontakt telefoniczny: 783 400 600,  e-mail: sklep@jakbrzytwa.pl

KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem Sklepu internetowego, mailowo, telefonicznie, listownie, fax-em, poprzez formularz zamówienia.

ZAMÓWIENIE – złożona przez Kupującego za pośrednictwem Sklepu internetowego oferta zawarcia umowy sprzedaży.

UŻYTKOWNIK – każdy podmiot korzystający ze sklepu internetowego.

KONTO – indywidualny panel administracyjny Użytkownika dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu w Sklepie internetowym oznaczony loginem i hasłem, służący zawieraniu umów sprzedaży.

REJESTRACJA – proces polegający na utworzeniu przez Użytkownika Konta w Sklepie internetowym.

UMOWA SPRZEDAŻY - umowa sprzedaży towaru zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym za pośrednictwem Sklepu internetowego.

PRODUKT – każdy przedmiot sprzedawany za pośrednictwem sklepu internetowego.

FORMA PŁATNOŚCI – forma zapłaty za zamówiony produkt, wybrana przez Kupującego podczas składanego Zamówienia oferowana przez Sklep lub w wyniku indywidualnych ustaleń prowadzonych ze Sklepem w innej formie niż prezentowane na stronie internetowej formy płatności.

FORMA DOSTAWY – forma dostarczenia zamówionego produktu, wybrana przez Kupującego podczas składanego Zamówienia lub w wyniku indywidualnych ustaleń prowadzonych ze Sklepem w innej formie niż prezentowane na stronie internetowej formy dostawy.

DOKUMENT SPRZEDAŻY - faktura VAT lub Paragon, w zależności od wskazań Kupującego.

ZAŁĄCZNIKI – informacja o prawie odstąpienia od umowy oraz wzór formularza odstąpienia od umowy.

INFORMACJA – informacja o produkcie, znajdująca się przy zdjęciu produktu, stanowiąca opis najważniejszych określeń oraz charakterystyki danego produktu, umożliwiający Kupującemu zapoznanie się z jego właściwościami.

KOSZYK – forma magazynowania wybranych przez Kupującego produktów w celu późniejszego ich zakupu.

MIEJSCE WYDANIA PRODUKTU – miejsce wskazane przez Kupującego w złożonym zamówieniu, pod który ma zostać dostarczony zakupiony przez Kupującego produkt.

MOMENT WYDANIA PRODUKTU – moment, w którym Kupujący lub inna upoważniona do odbioru osoba obejmuje produkt będący przedmiotem zawartej umowy w posiadanie.

ADRES REKLAMACYJNY ORAZ ADRES ODSTĄPIENIA OD UMOWY – adres lub adresy wskazane przez Sprzedawcę jako adresy do składania określonych oświadczeń, będące adresami do korespondencji.

PRZEDMIOT UMOWY lub PRZEDMIOT ŚWIADCZENIA – wybrane przez Kupującego produkty lub usługi, będące przedmiotem Umowy lub przedmiotem Świadczenia. W zakres przedmiotu Umowy wlicza się również świadczenie Dostawy produktu przez Sprzedawcę, w przypadku wybrania przez Kupującego jednej z oferowanych przez Sprzedawcę form dostawy produktu.

 

USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – funkcjonalności systemu teleinformatycznego oraz informatycznego umożliwiające Usługodawcy oferowanie określonych technicznych rozwiązań jak: możliwość założenia i prowadzenia Konta w Sklepie internetowym, świadczenie Usługi Newslettera oraz umożliwienie jednorazowej możliwości złożenia Zamówienia przez Formularz Zamówienia znajdujący się w Sklepie Internetowym, bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłane i otrzymywane za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, które są w całości nadawane, odbierane lub transmitowane za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne.

FORMULARZ ZAMÓWIENIA – znajdujący się w Sklepie internetowym system techniczny umożliwiający złożenie Zamówienia przez Kupującego poprzez dostępne pola formularza, bez konieczności dokonywania uprzedniej Rejestracji w Sklepie internetowym.

WADA – wada prawna lub wada fizyczna zakupionego produktu.

NEWSLETTER - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, polegająca na rozsyłaniu zainteresowanym informacji handlowych i reklamowych na podany przez zainteresowanego adres e-mail.

 

            III. Zamówienie:

1.  Sklep Internetowy realizuje zamówienia z wysyłką do Polski.

2.  Przed złożeniem zamówienia Klient musi się zapoznać z niniejszym Regulaminem. Fakt zapoznania się i akceptacji wszystkich postanowień potwierdza przy rejestracji w systemie. Formularz zamówienia nie zostanie zaakceptowany bez  potwierdzenia.

3.  Zamówienie drogą elektroniczną można składać 24 godz. na dobę 7 dni w tygodniu.

4.  Zamówienie telefoniczne można składać na pod numerem tel.: 783 400 600.

5.  Realizacja zamówienia, jeśli wybrano płatność przy odbiorze - po potwierdzeniu zamówienia, jeśli wybrano przedpłatę - po otrzymaniu wpłaty na konto.

6.  Termin realizacji zamówienia w przypadku produktów znajdujących się w magazynie - nie dłużej niż 2 dni robocze, licząc od daty ustalonej jak w punkcie poprzednim. W większości przypadków zamówienia realizujemy w ciągu 24 godzin. W przypadku produktów oferowanych na zamówienie termin zostanie określony przy składaniu zamówienia.

 

            IV. Ceny:

 

1.  Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług VAT.
2.  Klient dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia.
3.  Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmiot realizujący dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.
4.  Aktualne ceny oraz wysokości kosztów dostawy przedstawione są na stronie Sklepu internetowego.

 

            V. Realizacja zamówienia:


1.  Wysyłka za pobraniem - płatność przy odbiorze wysłanych produktów.

2.  Przelewem, szybki przelew DotPay - na konto bankowe podane w danych Sprzedawcy lub przesłany w potwierdzeniu zamówienia.
3.  Koszty dostawy ponosi Klient chyba, że opis oferty produktu stanowi inaczej.
4.  Sprzedawca jest płatnikiem VAT i do każdej transakcji sprzedaży produktu wystawia dokument sprzedaży  paragon lub fakturę.
5.  Cennik, opisy, reklamy i inne informacje o Produktach znajdujące się na stronie, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu
art. 71 Kodeksu Cywilnego.
6.  Klient zobowiązany jest do wprowadzania danych do systemu. Udostępniane dane nie mogą naruszać dóbr osobistych, ani praw własności osób trzecich.

7.  W trakcie wypełniania formularza zamówienia Klient jest informowany o kosztach i dokonuje wyboru sposobu i akceptuje koszt wysyłki podczas składania Zamówienia.
8.  Zakupione produkty wysyłamy firmą kurierską.
9.  Sprzedawca stosuje się do Kodeksu Dobrych Praktyk w rozumieniu ustawy z dnia 23.08.2007 o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

          VI. Rejestracja:

 

1.  W celu utworzenia Konta Klient zobowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.

2.  Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym.

3.  W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu i przesłać wypełniony formularz do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.

4.  W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

5.  W trakcie Rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. W takim przypadku Sprzedawca wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Klienta, a także o znanych Sprzedawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych. 

6.  Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych nie warunkuje możliwości zawarcia ze Sprzedawcą umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia Klienta. Oświadczenie może zostać przykładowo przesłane na adres Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej.

7.  Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.

 

 

         VII. Odstąpienie od umowy:

 

1.  Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni od dnia otrzymana zamówienia, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić, na podstawie Ustawy z dnia 30.05.2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 nr 827).

2.  Do zachowania 14 dniowego terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem na adres: JakBrzytwa ul.Piłsudskiego 25, 18-105 Suraż lub na adres email: sklep@jakbrzytwa.pl

3.  W celu złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 powyżej, Klient może skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, dostępnego pod linkiem:

            a) Formularz Zwrotu Towaru.doc,

            b) Formularz Zwrotu Towaru.pdf.

4.  W razie odstąpienia przez Klienta od Umowy, Umowa uważana jest za niezawartą.

5.  Klient ma obowiązek zwrócić Sprzedającemu towary objęte Umową, której dotyczy oświadczenie od odstąpieniu, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

6.  Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

7.  Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

8.  Sprzedający zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym, z zastrzeżeniem ust. 9 poniżej, koszty dostarczenia rzeczy do Klienta, niezwłocznie lecz nie później niż 14 dni od dnia, otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności może być wstrzymany do czasu otrzymania towaru przez Sprzedającego lub do czasu dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania Sprzedającemu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9.   Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 

 

 

         VII. Wymiana:

 

Klient ma możliwość wymiany zakupionego towaru, pod warunkiem, że Sprzedawca dysponuje towarem, na który miałaby nastąpić wymiana. W celu wymiany towaru należy skontaktować się ze sprzedawcą drogę e-mailową podając numer zamówienia oraz informacje dotyczącej wymiany. Po otrzymaniu odpowiedzi ze sklepu o tym, że towar, na który ma nastąpić wymiana jest dostępny i został zarezerwowany, Klient powinien wypełnić formularz wymiany i wraz z towarem odesłać go na adres: JakBrzytwa ul.Piłsudskiego 25, 18-105 Suraż. Koszty wymiany - odsyłki oraz ponownej wysyłki ponosi Klient.

Formularz wymiany do pobrania dostępny jest pod linkiem:  

a) Formularz Wymiany.doc,

b) Formularz Wymiany.pdf.

 

 

 

 

 

 

         VII. Reklamacja:

 

1.  Sprzedający ma obowiązek dostarczenia Klientowi towarów pozbawionych wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

2.  Jeżeli Towar ma wadę, Klient może:

            a)  złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych        niedogodności dla Klienta wymieni towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już            wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub    usunięcia wady. Jeżeli Klient jest Konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany      rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z Umową w       sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym             przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej       wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia,

            b)  żądać wymiany towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

3.  Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.

4.  Reklamacje z tytułu rękojmi należy składać na adres: JakBrzytwa ul.Piłsudskiego 25, 18-105 Suraż lub na adres mailowy: sklep@jakbrzytwa.pl. Dla usprawnienia procedury reklamacyjnej, reklamowany towar powinien być dostarczony wraz z dowodem zakupu i zgłoszeniem reklamacyjnym - zawierającym wskazanie osoby składającej reklamację, wskazanie wady towaru. Klient może skorzystać ze wzoru dostępnego pod linkiem:

            a)  Formularz Reklamacyjny.doc

            b)  Formularz Reklamacyjny.pdf

5.  Jeżeli podane w zgłoszeniu reklamacyjnym dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.

6.  Sprzedający w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia złożenia przez Klienta żądania reklamacyjnego ustosunkuje się do żądania. Jeżeli w ciągu tych 14 dni Sprzedający nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznał żądania za uzasadnione.

7.  O rozpatrzeniu reklamacji i jej wyniku Sprzedający powiadomi Klienta w wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej lub korespondencyjny podany przez Klienta w reklamacji.

8.  W każdym z przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Sprzedający.

9.  Klient, który wykonuje uprawnienie z tytułu rękojmi, zobowiązany jest dostarczyć wadliwy towar na adres sprzedawcy. Koszty dostarczenia wadliwego towaru przez Klienta Konsumenta ponosi Sprzedawca.

10.  Procedura reklamacyjna dotyczy odpowiednio usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamację na usługi można składać również na adres poczty elektronicznej Sklepu JakBrzytwa.pl: sklep@jakbrzytwa.pl

 

 

 

VIII. Gwarancja:

 

1.  Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta towaru bądź dystrybutora.

2.  W wypadku towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji jest każdorazowo dołączana do towaru.

 

 

IX. Pomoc techniczna:

 

Klienci mogą skorzystać z pomocy technicznej w razie problemów dotyczących funkcjonowania Strony Internetowej drogą elektroniczną wysyłając zapytanie na adres sklep@jakbrzytwa.pl lu dzwoniąc na infolinię pon. - pt. w godz. 08:00-17:00.

 

 

X. Newsletter:

 

1.  Przy Rejestracji Klient może wyrazić zgodę na udostępnieniu swojego adresu email również w celu wykorzystania go przez Sprzedającego, w celu wysyłania Klientom informacji handlowych dotyczących oferowanych przez Sprzedawcę usług i towarów.

2.  Zawarcie umowy o świadczenie usługi Newslettera następuje z chwilą otrzymania od Sprzedawcy, na adres mailowy Klienta, informacji o dodaniu jego adresu do listy mailingowej Sprzedawcy.

3.  Klientowi przysługuje w każdym czasie prawo rezygnacji z otrzymywania Newslettera poprzez przesłanie maila z informacją o rezygnacji z Newslettera na adres: sklep@jakbrzytwa.pl lub poprzez kliknięcie w specjalnie oznaczony link znajdujący się pod treścią wiadomości Newslettera.

 

 

 

 

X. Postanowienia końcowe:

 

1.  Niniejszy Regulamin jest częścią treści zawieranej Umowy, a jego treść może być utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie ze Strony sklepu Internetowego.

2.  Sprzedający zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa lub w celu usprawnienia działania strony internetowej, a także poprawy ochrony prywatności Klientów i zapobieganiu nadużyciom. O zmianie Regulaminu Sprzedawca poinformuje Klientów za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającą odnośnik do tekstu nowego regulaminu. Nowa wersja regulaminu wiąże zarejestrowanych Klientów, jeśli w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania nie oświadczą oni, że nie akceptują wprowadzonych w Regulaminie zmian. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o braku akceptacji zmian regulaminu usunie posiadane przez Klienta Konto i poinformuje go o tym fakcie. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu realizowane są zgodnie z dotychczasową treścią Regulaminu.

3.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu internetowego obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

4.  W zakresie Umów zawieranych między Sprzedawcą a Klientami niebędącymi Konsumentami, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta niebędącego Konsumentem.

5.  Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sklep Internetowy będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych, miejskich rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.  oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

            a)  http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,

            b)  http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php,

            c)  http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

6.  Postanowienia Regulaminu nie wyłączają możliwości powoływania się przez Klientów na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa regulujące ochronę praw konsumentów.

7.   Załączniki do niniejszego regulaminu stanowią jego integralną część, zmiana załącznika zawierającego cennik przesyłek zagranicznych nie stanowi zmiany Regulaminu.

 

 

 

Informacje dotyczące internetowego systemu rozstrzygania sporów na podstawie art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów):

Komisja Europejska zapewnia konsumentom możliwość rozstrzygania sporów w handlu internetowym zgodnie z art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów), na jednej z platform. Platforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) służy jako miejsce, gdzie konsumenci mogą próbować osiągnąć pozasądowe porozumienia w sporach wynikających z zakupów oraz umów na usługi w Internecie.

Zarejestruj się

Utwórz nowe konto

Masz już konto?
Log in instead Lub Resetuj hasło